Algemene Voorwaarden

Hieronder tref je de Algemene Voorwaarden aan van Obsessed By Lashes. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Het is van belang dat je deze goed doorleest. Bij het plaatsen van een bestelling bij Obsessed By Lashes, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing

Artikel 1 - Definities

 1. Obsessed By Lashes, gevestigd te Nijkerk, KvK-nummer 92796435 De rechtspersoon die producten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Obsesed By Lashes een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Obsessed By Lashes aangaat.
 3. Partijen: Obsessed By Lashes en de klant gezamenlijk
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Producten: alle op grond van de Overeenkomst door Obsessed By Lashes aan de klant te leveren of geleverde zaken, zoals maar niet uitsluitend DIY lashes.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten van of met Obsessed By Lashes.
 2. Obsessed By Lashes en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat uitdrukkelijk schriftelijk is afgesproken. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 3. Obsessed By Lashes en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.
 4. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Obsessed By Lashes zijn in ter zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 5. Het kan voorkomen dat Obsessed By Lashes niet altijd strikte naleving van de Algemene voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Obsessed By Lashes het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangen.
 6. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Beide Partijen zullen in dat geval te vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 Artikel 3 - Prijzen

 1. Obsessed By Lashes hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Obsessed By Lashes mag de prijzen van haar producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, mits het bedrag hoger is dan aangegeven in onze Verzending & Retourbeleid.  Verzending buiten Nederland gelden special tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzenmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken binnen (7) kalenderdagen vanwege een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Bestellingen die geplaatst worden via de webshop kunnen op de volgende manieren betaald worden: bankoverschrijving, ideal, paypal
 2. De Klant dient betalingen aan Obsessed By Lashes volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Obsessed By Lashes is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Obsessed By Lashes te melden.
 4. Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant in verzuim. In Zodanig geval zijn alle vorderingen die Obsessed By Lashes op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hiervoor. Alle buitengerechtelijke-en gerechtelijke kosten die Obsessed By Lashes verschaft komen voor rekening van de Klant. Het gaat hier om minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €150,-. Mocht de klant in geval van verzuim zijn dan is de Klant 1% rente per maand verschuldigd aan Obsessed By Lashes, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.
 5. Obsessed By Lashes is gerechtigd om de levering van producten op te schorten als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
 6. De klant is verplicht om bewaren tegen een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijke en zo gedetaileerd mogelijk omschreven aan Obsessed By Lashes te melden.
 7. Als de Klant binnen de 14 dagen termijn geen bezwaren kenbaar maakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn.

Artikel 5 - Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Cosmetische producten kunnen niet geretourneerd worden.
 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint: op de dag nadat de consument het laatste product of heeft ontvangen van 1 bestelling
 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@obsessedbylashes.com.
 4. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. In de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Obsessed By Lashes houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Als de consument in strijd met lid 3 van dit artikel wijze beschadigt, dan is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering die daaruit voortvloeit.
 6. De verzendkosten zijn voor rekening van de consument
 7. Producten kunnen worden geretourneerd naar:
  Obsessed By Lashes
  Smitspol 9
  3861 RS Nijkerk
 8. Reeds (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, worden terugbetaald aan de Consument op dezelfde als dezelfde wijze als hoe de Consument besteld heeft.
 9. I.v.m. hygiëne dienen producten nog geseald te zijn na levering. Mocht dat niet het geval zijn, kunnen deze producten niet teruggezonden worden.
 10. Als dat het geval is zoals in lid 9 staat, kan de Consument geen beroep doen om het herroepingsrecht.

Artikel 6 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Obsessed By Lashes stuurt de producten zo spoedig mogelijk op zodra de bestelling bevestigd is door Obsessed By Lashes.
 2. Overschrijding van de door Obsessed By Lashes opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakomig van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst. De Consument moet dan wel Obsessed By Lashes schriftelijk in gebreke stellen voordat Obsessed By Lashes in verzuim is.
 3. Bij het overschrijden van de maximale wettelijke levertijd van dertig werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Betalingen worden na de kennisgeving binnen 14 dagen aan de klant geretourneerd.
 4. Obsessed By Lashes levert uitsluitend aan adressen in Nederland, België en Duitsland

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Obsessed By Lashes blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Obsessed By Lashes met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Obsessed By Lashes gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Obsessed By Lashes is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug in beslag te nemen als de Klant niet voor tijdige of niet volledige betaling van de facturen zorgdraagt dan wel in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren.
 5. De Klant zal te allen tijde vrije toegang verlenen aan Obsessed By Lashes tot haar Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Obsessed By Lashes

Artikel 8 - Klachten

 1. De Klant heeft een verplichting na het leveren van de producten door Obsessed By Lashes snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien er gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen zijn, moet de klant binnen 48 uur, na levering of nadat de klant redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de klacht, aan Obsessed By Lashes melden. Klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk omschreven worden, zodat Obsessed By Lashes in staat is zo adequaat te reageren.
 3. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendient, indien:
  - Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Obsessed By Lashes.
  - de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten.
 4. De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Obsessed By Lashes.
 5. Binnen 30 dagen verschaft Obsessed By Lashes een reactie na het ontvangen van de klacht. Indien Obsessed By Lashes niet binnen 30 dagen definitieve reactie kan verschaffen aan de Klant. Geeft Obsessed By Lashes een indicatie naar verwachting inhoudelijk een reactie te geven op de klacht.
 6. De Klant moet Obsessed By Lashes de gelegenheid geven om de klacht grondig te onderzoeken. Extra stukken kunnen er nog gedurende dit proces opgevraagd worden aan de Klant.
 7. Als Obsessed By Lashes oordeelt dat de Klant een klacht niet of tijdig onterecht heeft ingediend, dan hoeft Obsessed By Lashes de klacht niet in behandeling te nemen en heeft de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.

Artikel 9 – Conformiteit

 1. Obsessed By Lashes staat er uitsluitend voor in dat Producten voldoen aan de Overeenkomst en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Voor geschiktheid voor de door de Klant vooropgestelde doeleinden verstrekt Obsessed By Lashes geen garantie en is Obsessed By Lashes niet aansprakelijk, tenzij Obsessed By Lashes de geschiktheid voor een bepaald doel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is verplicht de geschiktheid van het Product voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan bij of als gevolg van het gebruik van het Product – waaronder ten gevolge van een allergische reactie - wordt uitgesloten.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

1. Obsessed By Lashes heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

 • a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden
  niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. Obsessed By Lashes na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is
  gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Klant overlijdt;
  d. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;
  e. de Klant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is
  ingediend;
  f. ten laste van de Klant beslag is gelegd;
  g. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
  h. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
  i. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
  handelingsbekwaamheid met betrekking tot
  zijn vermogen of delen daarvan verliest.
  De Klant is verplicht om Obsessed By Lashes onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d tot en met i bedoelde gebeurtenis.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Overeenkomst heeft niet ten doel om enige intellectuele eigendomsrechten van Obsessed By Lashes en/of door haar ingeschakelde derden aan de Klant over te dragen.
 2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten – zoals het auteursrecht – van Obsessed By Lashes en/of doorhaar ingeschakelde derden, alsmede op de goede naam van Obsessed By Lashes.
 3. De Klant zal – zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst – geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de in het vorige lid
  bedoelde intellectuele eigendomsrechten van Obsessed By Lashes en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 12 – Website

 1. Obsessed By Lashes stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Obsessed By Lashes kan dit alleen niet garanderen. Obsessed By Lashes rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan Obsessed B Lashes in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van Obsessed By Lashes niet toegankelijk is.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. Obsessed By Lashes verwerkt de persoonsgegevens van de Klant
  conform haar privacyverklaring. Deze is hier te vinden:
  https://obsessedbylashes.com/pages/privacy-policy

Artikel 14 – Overmacht

 1. Obsessed By Lashes is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
  overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van
  buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Obsessed By Lashes geen invloed kan uitoefenen en waardoor Obsessed By Lashes niet in staat is
  haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, elektriciteitsstoring, storing van internet datanetwerk- of
  telecommunicatiefaciliteiten, gevaar voor de volksgezondheid, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, storingen van publieke
  infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
 3. Obsessed By Lashes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode
  langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Als Obsessed By Lashes ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Obsessed By Lashes gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Obsessed By Lashes is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Obsessed By Lashes ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n), zoals maar niet uitsluitend: werknemers en andere personen die Obsessed By Lashes bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.
 2. Levering van de Producten ontslaat Obsessed By Lashes van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant ten tijde van de levering al had ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 3. Obsessed by Lashes kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde Producten door de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan bij of als gevolg van het gebruik van Producten – waaronder ten gevolge van een allergische reactie - wordt uitgesloten.
 4. Obsessed By Lashes is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Obsessed By Lashes is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Obsessed By Lashes is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan door:
a. het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, veiligheidsvoorschriften met
gezondheidsrisico’s en/of (overige) handleidingen van een Product;
b. het niet naleven of opvolgen van instructies en/of waarschuwingen van Indy Lashes met betrekking tot een Product;
c. reparatie aan of onderhoud van een Product door een ander dan Indy Lashes;
d. onjuist onderhoud van een Product;
e. ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een
Product;
f. slijtage door normaal gebruik van een

Product;
g. plaatsing, aanpassing en/of verwerking van
een Product door een ander dan Obsessed By Lashes of een door Obsessed By Lashes aangewezen derde;
h. een Product te gebruiken voor een ander doel
dan waarvoor het Product is bedoeld.

 1. Obsessed By Lashes is tegenover de Klant nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Obsessed By Lashes kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
  uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) die de Klant binnen 30 dagen nadat de Klant daarvan kennis heeft genomen of
  daarvan kennis had kunnen nemen per
  aangetekende brief bij Obsessed By Lashes heeft gemeld. Onder directe schade wordt verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Obsessed By Lashes aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
  van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 3. De (cumulatieve) aansprakelijkheid van Obsessed By Lashes op welke rechtsgrond(en) dan ook is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Obsessed By Lashes in
  het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere (cumulatieve) aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, er
  niet toe kunnen leiden dat een geldbedrag aan de Klant dient te worden betaald hoger dan het bedrag dat gefactureerd is uit hoofde van het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Elke aansprakelijkheid van Obsessed By Lashes vervalt door
  verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinding dan wel andere wijze is geëindigd.
 5. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Indy Lashes gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Obsessed By Lashes.

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De Klant vrijwaart Obsessed By Lashes voor alle vorderingen
  van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Obsessed By Lashes en de Klant bestaande rechtsbetrekking.
 2. De Klant vrijwaart Obsessed By Lashes uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door de Klant
  aan Indy Lashes verstrekte informatie en/of gegevens.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. Obsessed By Lashes is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 2. Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook als aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
  gegeven of de Klant aldaar woonplaats heeft.
 4. In geval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene
  Voorwaarden.
 5. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Obsessed By Lashes gevestigd is.
 6. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.
 7. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust via de onderstaande contactgegevens contact met ons op.

Obsessed By Lashes
Smitspol 9
3861 RS Nijkerk
Email: Info@obsessedbylashes.com
Kvk-nummer: 92796435
Btw-nummer: NL866175520B01